Interreg

Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Program

Danube Bend Equestrian Tourism

Development of infrastructure and attractivity of the equestrian leisure sport extending through borders in the area of the Danube Bend, in Slovakian-Hungarian cooperation.

The goal is to increase the attractivity of equestrian tourism and thus its popularity and guest number in the communities between Domony (HU) and Ipolyszakállos (SK), covering the broader area of the Danube Bend. The trail goes from Ipolyszakállos through the Börzsöny, merging into the already formed and now extended Pilis Ride equestrian trailride and it ends in Domonyvölgy. The organizations currently engaging in nonprofit activities (dealing with competitive sport and equestrian heritage preservation) intend to open to the equestrian leisure activities, the equestrian tourism (rider training, riding tours, equestrian shows) in order to expand their target audience through enforcing the touristic role and increasing the solvent salary.

To achieve these goals, equestrian touristic infrastructure of high standard shall be designed at both project locations, aiming at/targeting the increase of local visitor numbers and the motivation of riding tours expanding through borders:

 • • Establishing a riding tour center in Domony with stable, touristic services and riding tour information point. Targer audiences: Hungarian and Slovakian trail riders, school groups, guests requiring accommodation.
 • • Establishing a covered riding hall in Ipolyszakállos with touristic functions and riding tour information point. Target groups: private guests arriving for individual riding training , participants of school riding camps, spectators of horse shows, Slovakian and Hungarian trail riders.

Both developments represent a fundamental investment in the region thanks to the high-level, complex range of services. The 21st century’s offer helps to reach the young generations, thus raising a new equestrian generation, creating the demand for developments in the long run as well.

The tours interconnect the rural region’s smaller, dot-like natural and cultural values and generate extra turnover for the local service providers as well, thus contributing to the region’s economic development and its ability to retain workforce. The green mobility decreases the tourism’s ecological footprint; the healthy and active pastime contributes to the improvement of the locals’ life quality.

The project will be realized with the European Union’s support and with the co-founding of the European Regional Development Fund. Project manager: Gasparik Horse Park

Amount of common contribution: 334.603,60 Euro/117.111.260 Forint.

Introduction of partnership: 2021. 01. 01.

www.skhu.eu »


Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Danube Bend Equestrian Tourism

Zlepšenie infraštruktúry a atraktivity cezhraničných jazdeckých voľnočasových športov v oblasti ohybu Dunaja v slovensko-maďarskej spolupráci.

Jeho cieľom je zvýšiť atraktivitu jazdeckého cestovného ruchu, a tým aj jeho popularitu a počet hostí, v oblastiach obcí Domony (HU) a Ipeľský Sokolec (SK), ktoré pokrývajú širšie územie ohybu Dunaja.

Z Ipeľského Sokolca cez Börzsöny, napojí sa už existujúca jazdecká trasa Pilis Ride, ktorá končí v obci Domony.

Združenia uchádzačov, ktoré sa v súčasnosti venujú neziskovým aktivitám (popredný šport a ochrana jazdeckých tradícií), chcú sa zamerať na jazdecké voľnočasové športy, jazdeckú turistiku (jazdecké vzdelávanie, jazdecké túry, jazdecké ukážky) s cieľom rozšíriť svoje cieľové publikum a zároveň posilniť cestovný ruch prostredníctvom zvyšovania dopytu.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa na dvoch projektových lokalitách plánuje rozvoj kvalitnej infraštruktúry pre jazdecký turizmus, ktorej cieľom je zvýšiť počet miestnych návštevníkov a podporiť cezhraničnú jazdeckú turistiku:

 • V obci Domony bude zriadené centrum jazdeckej turistiky so stajňou pre kone, s turistickými službami a s informačným bodom pre jazdecké túry. Cieľové skupiny zahŕňajú maďarských a slovenských turistov, školské skupiny, hotelových hostí.
 • V Ipeľskom Sokolci bude zriadená jazdecká hala s turistickými funkciami a s informačným bodom pre jazdeckú turistiku. Cieľové skupiny: prichádzajúci na jazdecké hodiny, účastníci školských jazdeckých táborov, diváci jazdeckých ukážok, slovenskí a maďarskí turisti.

Oba rozvojové projekty vypĺňajú medzery v tomto regióne vďaka vysokokvalitnej a kompletnej ponuke služieb, ktoré ponúka. Moderná ponuka 21. storočia tiež pomáha osloviť mladých ľudí a tým vzdelávať novú generáciu jazdcov a vytvárať dopyt po vývoji aj z dlhodobého hľadiska.

Jazdecká turistika naráža na menšie bodové prírodné a kultúrne hodnoty vidieka, vytvára vyšší obrat pre regionálnych poskytovateľov služieb, čím prispievajú k hospodárskemu rozvoju vidieka a zvyšujú jeho retenciu. Zelená mobilita znižuje ekologickú stopu cestovného ruchu; voľnočasové aktivity prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Partner projektu: Gasparik Horse Park.

Výška finančného príspevku EÚ je 334 603,60 EUR alebo 117 111 260 HUF.

Začiatok partnerstva: 01.01.2021.

www.skhu.eu »

Price quotation

  I consent to the handling of my personal data given above. Privacy policy »

  Contact

  Address:
  2182 Domonyvölgy, Fenyő utca 47.
  GPS: N47.62949 E19.40773

  Phone:
  +36 28 576 510

  Fax:
  +36 28 576 511

  E-mail:
  lazarlovaspark@lazarlovaspark.hu

  At your service:
  György Darázs, director: +36 30 396-8002
  Barbara Kocsis  sales manager: +36 30 871 3424

  Chef:
  /Please discuss the event’s menu with the colleagues above!/
  Balázs Madarász: +36 30 683 1212

  Stud Master:
  Gábor Szegedi: +36 30 229 5496
  /horse trading, fodder purchasing, hiring grooms/

  Company details:

  Name of company: CBA L és F Kft.
  Address: 2182 Domony-Domonyvölgy, Fenyő u. 47.
  VAT number: 10783933-2-13
  EU VAT number: HU 10783933
  Company Registration number: 13-09-081074
  Licence number: 18/2014 (Domony Község Önkormányzata)
  Statistic id. number: 10783933-4711-113-13

  Bank: OTP Bank Nyrt.
  Bank address: 1051 Budapest, Nádor u. 21.
  HUF bank account: 11794008-20501905-00000000
  HUF IBAN: HU 89 11794008-20501905-00000000
  Swift: OTPVHUHB
  Euro bank account: 11763945-00237888-00000000
  Euro IBAN: HU 85 11763945-00237888-00000000
  Swift: OTPVHUHB

  Annual energy consumption report 2019 »